Novas Aristanesas, giòbia 11 de trìulas de su 2024

Una coa de chida rica de addòbios in provìntzia de Aristanis – At a èssere una coa de chida rica meda de addòbios in provìntzia de Aristanis. Domìnigu in Busache s’at a pòdere fàghere unu bàngiu in su connotu cun “Busache e is colores suos” e cun sa de XXIII Rassignas regionales de su Folklore e su de XVI Carrasegares de istadiale cun is màscheras de su connotu, cuncordados dae s’assòtziu Pro Loco “Cunventu” a manos de pare cun su Comune, cun sa Fundatzione Sardigna e cun sa Regione Sardigna.

Tramudende a Marmidda, in Aressa ddoe at a èssere sa rassigna “Archeo Fèstival 2024”, cuncordada dae “Il Crogiuolo”, Comune, Pro loco “Sa Mèndula” e su Tzentru de educatzione ambientale. Fintzas a sàbadu ddoe at a èssere su laboratòriu gratis de dantza “Las Muchissimas”, mentras chenàbura a merie ddoe at a èssere s’ispetàculu “Sa boghe de su more” de su Teatru S’Arza. Sa die in fatu ant a rapresentare su resurtadu de su laboratòriu de dantza cun Carovana Smi e il Crogiuolo e, domìnigu a merie, cun  “Ite trèulu”, prodùsidu dae Nero Teatro. Chenàbura e merie, imbetzes, in su parcu comunale de Bobadri, ddoe est s’ispetàculu “Abetende Santa Margherita”, mentras in Gonnosnò ddoe at a èssere un’àteru apuntamentu cun “Chistionis”, cun su giornalista isportivu Darwin Pastorin, Marco Atzori e Roberto Scema.

Semper chenàbura a merie, ma in Aristanis, in su teatru “Santu Martinu” aberit a mustra fotogràfica in contu de s’istòria de sa famìllia Spano, contes de Santu Martinu, cuncordada dae s’Assessoradu de sa Cultura de su Comune de Aristanis e dae sa Fundatzione Aristanis, cun s’Archìviu istòricu comunale e cun s’Assessoradu de su Turismu, Artesania e Cummèrtziu de sa Regione Sardigna.

Sàbadu a merie in Silì, in pratza de crèsia (Santu Pedru), ddoe est s’addòbiu “Contende Silì”, contivigiadu dae su Comitadu de Santu Micheli. In Aristanis apuntamentu cun s’isport e cun su bonucoro gràtzias a sa manifestatzione “Rotary curret Aristanis”, in programma pro sàbadu. In fines, in Tharros, in s’anfiteatru de Santu Giuanne de Sinis, unu merie de dantza cun Roberto Bolle and Friends chenàbura a merie e cun su Dancing Histor(y)ies Fèstival Crabas, chenàbura e sàbadu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome