Novas Aristanesas, giòbia 8 de freàrgiu de su 2024

Sa coa de chida in provìntzia de Aristanis – Dae is colores de su Carrasegare a sa cultura: sa provìntzia de Aristanis oferit unu muntone de addòbios in custa coa de chida. In su cabu-logu ddoe est “Abetende sa Sartìllia”: cras in pratza de Cova at a abèrrere sa Biddighedda Sartìllia e in pratza de Tzitade ddoe ant a fàghere su Baddu in màschera. In su Teatru Santu Martinu, imbetzes, s’at a pòdere bìere sa mustra de s’assòtziu “FatosdeArte”.

S’at a sighire sàbadu in bia de Pietro Riccio cun sa “Bia de su Binu”, mentras in pratza de Roma ddoe est “Abetende su bandu” cun is Isbanderadores de Feltre e Asti e un’ispetàculu in sa Biddighedda Sartìllia. A meritzeddu in s’Auditorium San Domenico in iscena ddoe at a èssere sa cumpangia Kainothomia delle Ombre cun “Is màscheras sunt torradas”. E sàbadu, in su Tzentru cummertziale “Porta Noa”, apuntamentu cun sa tzipulada cuncordada dae sa Pro Loco de Zrofolliu. Domìnigu 11 su Carrasegare s’abbiatzat cun sa prima die de Sartìllia.

Clima de Carrasegare in Nurachi puru, cun su dj set in su Tzentru sotziale sàbadu 10 e domìnigu 11, cun s’isfilada manna de is màscheras e de is carros.

In Santu Lussurzu, domìnigu, ddoe current “Sa Carrela ‘e nanti”. In Marrùbiu apuntamentu cun s’isfilada de is carros marrubiesos, a pustis de unu dj set in pratza de Amsìcora e de una fasolada.

Bosa puru afestat su Carrasegare suo: sàbadu 10 ddoe est sa Festa de is Cantinas, cun mùsica fintzas a note tarda in pratza de su Càrminu. Domìnigu, imbetzes, ddoe at a èssere “Unu frùmene de màscheras” in su Temo: s’isfilada istravanada de màscheras de ònnia colore, chi ant a isfilare a barca, sap e canoa.

Tramudende dae Bosa a Crabas, sàbadu s’at a faeddare de territòriu: a merie, in su Tzentru polivalente, s’architetu e chircadore indipendente Giuseppe Sanna presentat s’istùdiu chi at fatu in contu de su sètiu de su territòriu e de sa gestione de su Sinis.

In ocasione de sa Die mundiale de is zonas ùmidas s’apuntamentu est domìnigu in Arborea cun su “Caminu naturalìsticu a Corru Mannu”.

In fines, cras a merie, in Gonnonò, in sa sala betza de su Consìgiu comunale, s’at a chistionare de s’issicutu de Luca Locci in sa rassigna itinerante “Chistionis”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome