Novas Aristanesas, martis 9 de ghennàrgiu de su 2024

Sa temporada in provìntzia de Aristanis

Sa temporada in provìntzia de Aristanis – Custas dies passadas sunt istadas dies de istorbu in provìntzia de Aristanis, cun interventos meda dae parte de s’Enel e de is Vìgiles de su Fogu: sa temporada, cun abba, bentu e frius, at fatu guastos meda in is lìnias de sa currente elètrica, faghende sonare prus de una borta is tzentralinos.

In su bighinadu de Su Brugu de Aristanis sunt abarrados 14 oras sena de currente, aici etotu comente in Santu Lussurzu, bidda dae ue sa signalatzione dd’at fata in deretura su sìndigu Diego Loi, chi at tzerriadu sa sienda elètrica. Eris sa situatzione est megiorada, mancari sa currente fatu-fatu esseret sighida a mancare.

Sa pròpia cosa est acontèssida eris a mangianu in Narabuìa e in Sèneghe, cun bighinados intreos sena de currente elètrica. “Sa currente est mancada in munitzìpiu puru e in sa posta”, at naradu sa sìndiga de Sèneghe Albina Mereu. “Su forru chi est acanta de su Comune at dèpidu allùere unu grupu eletrògenu, pro pòdere traballare”.

Sa risposta a is signalatziones est lòmpida in deretura dae s’Enel: sa currente mancaiat fatu-fatu pro more de is istravulliadas de bentu forte chi nd’ant ghetadu a terra palos meda e ant portadu su sale dae su mare fintzas a is cussòrgias de a intro de sa provìntzia, in ue isuladores meda ant pigadu fogu.

E si is istravulliadas de bentu ant ingendradu dificultades meda in sa retza elètrica, nd’ant fintzas ghetadu a terra unu muntone de matas, comente est acontèssidu in Bosa, in ue su sìndigu Pier Franco Casula est imbideadu a firmare un’ordinàntzia pro nde segare is matas chi ingendrant unu perìgulu pùblicu e chi sunt in arriscu de nde rùere a terra. E is maretzadas de s’àtera die ant prenu de pedra sa bia de Turas, in ue ddoe ant dèpidu fàghere un’interventu de pulidura de sa pedra e de àteru bascaràmene.

Dannos mannos, imbetzes, in sa Bia provintziale n. 15: s’abba at fatu isfossonare una costera in su tretu acanta de is ispèndulas de Sos Mòlinos. Unas cantas pedras mannas nche sunt rutas a sa bia, paris cun un’undada de ludu e abba. Pro sorte manna s’isfossonu no at ingendradu intzidente perunu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome