Novas Aristanesas, giòbia 30 de maju de su 2024

Sa coa de chida in provìntzia de Aristanis – Sunt medas is addòbios in provìntzia de Aristanis in custa coa de chida. Cumentzamus cun Monumentos Abertos chi, in antis de sa firmada pro s’istadiale, in custa coa de chida est in programma in Ardaule e in Neoneli cun unu muntone de bìsitas ghiadas e de àteras fainas.

In Aristanis, imbetzes, sàbadu ddoe ant a èssere tres addòbios chi non faghet a pèrdere: a mangianu Beniamino Zuncheddu e s’abogadu Mauro Trogu ant a presentare “Deo so innotzente” in s’aula magna de s’ITIS Othoca, in cumpangia de su peritu trascritore e tradutore de is intertzetatziones ambientales e telefònicas impreadas in su protzessu. A merie s’ispetàculu-cuntzertu de serrada de s’annu acadèmicu de s’Unitre cun Rossella Faa, Giacomo Deiana e Nicola Cossu, in su Tzentru Istùdiu Dantza, in bia de Ilartzi, e cun su cuntzertu de bonucoro “Impare pro s’Aism” in s’auditorium de Santu Domìnigu.

Sàbadu 1 de làmpadas, in Sabarussa, sa Domo de is Sannas aberit is ghennas pro una faina de sa Cambarada “Dimoras”. A ora de is ses de merie aberit sa mustra a cumone (T)ESSERE, cun is artistas chi in atòngiu ant a traballare pro imbonire “Su muru de Cleopatra”, su muru de tzimentu fraigadu a pustis de s’undamentu de sa temporada “Cleopatra” de su 2013. 

Protagonistas, però, ant a èssere is sagras: in Masuddas, domìnigu 2 de làmpadas cuncordant sa prima editzione de sa Sagra de is Crogoristas, sa pasta masuddesa ischieta, acumpangiada dae sa de 13 editziones de sa Sagra de su Caboniscu e dae un’apuntamentu ammajadore in su Giardinu botànicu, intituladu “Giogu de is sensos: iscobertas e ispantos de su Monte Arci”. Dae is 10.00 de mangianu is paradas de informu e is museos de sa bidda ant a èssere prontos a retzire a is bisitadores.

In Bonàrcadu, imbetzes, semper domìnigu 2 de làmpadas, torrant a cuncordare s’addòbiu prus abetadu de s’annu dedicadu a sa reina de sa fruta de beranu: sa Sagra de sa Cherèsia. Si cumentzat a is 10.00 cun s’abertura de is paradas in ue si podet comporare sa cherèsia de sa bidda de Monteferru.

Su 2 de làmpadas in Fordongianus faghent sa de 18 editziones de “Canoende in su Tirsu”, cun kayak e sup in frùmene, cun su pràngiu e cun mùsica bella.

In fines, in sa tzitadedda de su Temo, sighit sa de duas editziones de Bosa in Rock, su fèstival chi nche faghet artziare a su palcu a pìgiu de abba a unos cantos artistas chi ant iscritu s’istòria de su rock italianu.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome