Novas Aristanesas, martis 2 de abrile de su 2024

Sa mancàntzia de pediatras in provìntzia de Aristanis – Sighit s’emergèntzia sanitària in provìntzia de Aristanis pro more de sa mancàntzia de pediatras. Una situatzione chi is mamas aristanesas ddoe bolent parare fronte. Pro cussu nd’ant istantargiadu una cambarada in Facebook cun su nòmine de “SOS pediatras Aristanis e provìntzia 2024”, cun prus de 1.000 iscritos.

Sunt tropu is famìllias sena de pediatra, a manera particulare is chi tenent pipios cun disabilidades graves o chi sunt malàidos oncològicos. Unas cantas famìllias ant seberadu àteros caminos, comente a su tramudu a su mèigu de famìllia, ma àteras, chi no tenent nemmancu custu, no ischint comente pòdere otènnere su respetu de su chi diat dèpere èssere unu diritu lìtzitu.

Ma ddoe est chie at detzìdidu de chircare a unu pediatra provisòriu, duas bortas a sa chida, comente ant fatu a ischire unas cantas mamas de sa cussòrgia de Mòguru e de Parte Montis o chie, cando si ddu podet permìtere, chircat a pediatras privados pro otènnere sa seguresa de s’assistèntzia sanitària chi ddi serbit.

Sa cambarada, regortas is testimonias de s’istorbu mannu e de s’emergèntzia dae parte de is famìllias sena de assistèntzia pediàtrica, at domandadu un’addòbiu a sa dirigèntzia de sa Asl de Aristanis pro cunsignare unu documentu de deghe pàginas cun custas testimonias.

Sa solutzione proposta dae sa Asl est s’abertura de Ascot pro parare fronte a custa mancàntzia puru. Pro su chi pertocat sa zona de Mòguru, sa dirigèntzia at annuntziadu sa disponibilidade dae parte de unu pediatra a fàghere carchi turnu in prus: unu provedimentu provisòriu, chi s’ispera est a ddu pigare fintzas pro sa cussòrgia de Aristanis e pro àteros logos.

Atentu mannu fintzas pro su bandu in iscadèntzia su 10 de abrile pro prenare is postos chi mancant in su distretu de Aristanis, chi sa Sienda sanitària isperat chi andet bene. Intra de is àteras solutziones chi amegant de pensare ddoe est fintzas s’abertura de un’ambulatòriu pediàtricu in s’ispidale Santu Martinu de Aristanis.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome