Novas Aristanesas, mèrcuris 20 de martzu de su 2024

Beranu in Giardinu – Duas dies arreu intra de is fragos bellos de is frores e is colores de sa natura cun sa de dòighi editziones de Beranu in Giardinu. S’apuntamentu est pro sàbadu 23 e domìnigu 24 in su tenimentu de Ros’e Mari Farm e Greenhouse de Donigala Fenughedu dae is noe oras de mangianu a is ses de merie.

In sa manifestatzione at a fàghere a iscobèrrere medas matas e frores raros cun sa rassigna manna de vivaismu ispetzializadu e cun paraderis chi arribant dae totu Itàlia e dae s’èsteru. No ant a mancare màndigos bonos gràtzias a is paradas e sa possibilidade de pràndere in cue etotu.

Ma ddoe at a àere fintzas cursos, seminàrios e cunferèntzias, cun espertos natzionales e internatzionales. Sàbadu si cumentzat cun una resonada in contu de sa sementza. At a sighire un’addòbiu in contu de is giardinos furriados, cun un’espertu architetu paesagista e su contu de sa nàschida de su progetu de sa triga chi at bintu su prèmiu In/Arch 2023 pro sa Sardigna. S’at a pòdere ascurtare s’esperièntzia de duos paesagistas inglesos in su faghimentu de giardinos mediterràneos e s’at a pòdere sighire unu cursu pro imparare a pònnere e contivigiare is sennoricas a manera giusta.

Domìnigu s’at a pòdere ascurtare una resonada cun unu archeòlogu de sa Fundatzione Mont”e Prama e is esperièntzias chi si bivent in una sienda agrìcula didàtica. A pustis ddoe ant a èssere sa presentada de su libru “Giardinos e Parcos istòricos de sa Sardigna” e su caminu chi at portadu a dd’iscrìere. S’acabbat cun unu cumbidu de sa Cantina de is Contini, chi at a presentare su giardinu-corte de su tenimentu crabarissu.

Sa manifestatzione at a avalorare s’inclusividade, cun sa possibilidade pro chie ddu domandat de lòmpere a màchina fintzas a s’intrada de sa mustra a discansu.

“Est giai su de tres annos chi Ros’e Mari acasàgiat Beranu in Giardinu”, at naradu Lucia Schirru, mere de su tenimentu. “Amus a tènnere sessanta paraderis de matas raras, cun novas chi pertocant sa calidade e sa cantidade de sa flora mustrada. Amus a contivigiare cun presu mannu custu apuntamentu de non pèrdere, chi arranguitzat semper a unu muntone de gente”.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome