Novas Aristanesas, chenàbura 23 de freàrgiu de su 2024

Comente si votat – Is Eletziones regionales 2024 sunt oramai arribadas: domìnigu is sardos ant a dèpere elègere a su Presidente nou de sa Regione e a su Consìgiu regionale nou. Is sègios ant a abèrrere a is ses e mesu de mangianu de su 25 de freàrgiu e ant a abarrare abertos fintzas a is deghe de note. Pro is resurtados, imbetzes, at a tocare a isetare a lunis a mangianu cando, dae is sete, at a cumentzare su contu de is votos.

Pro votare tocat de si portare in fatu unu documentu de identidade e sa tèssera eletorale. Si calicunu dd’at pèrdida, o dd’at guastada o segada, o si non ddoe at prus logu pro ddoe pònnere su timbru de sa setzione, faghet a nde pedire una noa a s’Ufìtziu eletorale de su Comune de residèntzia.

S’ischeda eletorale pro is Eletziones regionales at a èssere in colore birde. Pro votare, faghet a pònnere unu sinnu in su nòmene de su candidadu a presidente e in sa figura de una lista acapiada a issu. In prus, faghet a pònnere una o duas preferèntzias pro is candidados a consigieri, iscriende su sambenadu in su retàngolu de sa lista chi nde faghent parte.  

Si si sèberat de votare pro duos candidados a consigieri, depent èssere unu mascru e s’àtera fèmina. Si in sa pròpia lista ddoe sunt duos candidados chi tenent su pròpiu sambenadu, tocat de iscrìere fintzas su nòmene e, si tenent su pròpiu nòmene puru, tocat de ddoe atzùnghere sa data de nàschida. Pro is Eletziones regionales si podet votare cun su votu iscrobadu: est a nàrrere chi si podet votare pro unu candidadu pro sa càrriga de presidente e pro unu o duos (mascru e fèmina in sa pròpia lista) candidados a consigieri de una lista chi no est acapiada a su presidente seberadu.

S’ischeda bolet pinnigada bene e cunsignada a su presidente de su sègiu, chi nche dd’at a ghetare a intro de s’urna.

Is candidados a presidente sunt bator: sighende s’òrdine de comente essint in s’ischeda, si ddoe agatant Alessandra Todde, candidada de su campu ladu de su tzentru-manca; Paolo Truzzu, chi ghiat s’alleàntzia de su tzentru-dereta; Renato Soru cun s’alleàntzia sarda; Lucia Chessa, cun sa lista Sardigna R-Esistit.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome