Novas Aristanesas, chenàbura 2 de freàrgiu de su 2024

Sa coa de chida in provìntzia de Aristanis  – At a èssere custa puru una coa de chida rica meda de addòbios in provìntzia de Aristanis. Si cumentzat cun sa de 27 editziones de “A Maimone”, su Carrasegare antigu de Samugheo, cuncordadu dae s’assòtziu culturale Mamutzones de Samugheo. S’apuntamentu est pro domìnigu 4 de freàrgiu: a su fèstival ddoe ant a pigare parte no isceti is màscheras de su Carrasegare sardu, ma fintzas tres cambaradas istràngias chi arribant dae Ispagna, Ungheria e Croàtzia.

S’isfilada at a cumentzare a sas bator de merie peri is bias de Samugheo. A mangianu, però, a is deghe, ddoe at a èssere sa cunferènztia intitulada “In chirca de s’identidade: una resonada in contu de limba, cultura e ritualidade in Sardigna”, in sa sala de is cunvegnos de su Murats. Relatadores ant a èssere Franciscu Sedda, de s’Universidade de Casteddu, e Simone Pisano, de s’Universidade pro Istràngios de Siena. E, in su Murats etotu, s’ant a pòdere bìere duas mustras temporàneas intituladas “Su tempus de is Màscheras”.

In Aristanis pro sa die de su 4 de freàrgiu, in sa pratza de sa crèsia de Sant’Efis, si previdet a mangianu sa beneditzione de is cadderis e de is caddos de sa Sartìllia; a merie, imbetzes, a is duas, sa Sartìllia de canna. S’at a cumentzare cun sa bestidura de su cumponidoreddu, Mattia Onida, cun a costàgiu su segundu, Giorgia Putzolu, e su tertzu, Perla Ruggero.

Semper in custa coa de chida in Bàini, domìnigu 4 de freàrgiu, a is ses de merie, in su Tzentru de produsimentu culturale “Move the Box”, ddoe cuncordant unu merie pro iscobèrrere is colunnas sonoras cun una faina intitulada “Ciak…si sonat”. S’Assòtziu Musicale Abaresu at a propònnere unu cuntzertu de mùsicas de film, ghiadu dae maistru Michele Sitzia.

In fines, intra de Ula, Ilartzi e Aristanis, sunt in programma duas dies dedicadas a su Tirsu e a su Lagu Omodeo, in ocasione de is chentu annos dae su fràigu de sa diga de Santa Crara. Si cumentzat oe, in Ula, a is chimbe de merie, cun sa mesa tunda “Su Tirsu in sa proa de sa crisi ambientale”. Sàbadu 3 de freàrgiu, imbetzes, s’apuntamentu a mangianu est in Aristanis e in Ilartzi, in ue s’at a faeddare de su Tirsu in tres litzeos diferentes. 

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome