Novas Aristanesas, mèrcuris 3 de ghennàrgiu de su 2024

S’Aism e sa Rughe Ruja: duas resursas pretziadas Dae s’assistèntzia a is sucursos a su promovimentu de sa chirca: est ispartu meda s’impignu de is voluntàrios de s’Aism e de sa Rughe Ruja de Aristanis. E, cun s’intrada de su 2024, est tempus de fàghere unu resùmene de totu su chi s’est fatu ocannu passadu e de fàghere programmas pro s’annu apenas inghitzadu, cun unu muntone de progetos noos.

Su 2023 pro sa Rughe Ruja s’est serradu cun 120 addòbios in ue is voluntàrios no ant fatu mancare sa presèntzia e s’agiudu issoro: intra de is fainas fatas, su cuncordu de unu presìdiu sanitàriu in is dies de sa Sartìllia de Aristanis e de Su Marrulleri de Marrùbiu. Totu custu s’est pòdidu fàghere gràtzias a s’ammanniamentu de sa cambarada de voluntàrios chi nde faghent parte.

Difatis, si bator annos a immoe is voluntàrios fiant 240, oe sunt sa bellesa de 350. A prus de is fainas de informu in is iscolas, su comitadu de Aristanis cuncordat cursos de assistèntzia in is ambulàntzias pro is voluntàrios suos e pro ddis fàghere pigare is patentes, is chi serbint pro ghiare is mezos de sucursu.

“Una de is novas de ocannu est sa firma de una cunventzione cun su Comune de Aristanis pro s’assistèntzia a is pòberos malassortados. In su mese de martzu at a cumentzare sa cunsigna de is primas meighinas a is chi nde tenent bisòngiu”, at naradu su presidente Fabrizio Piras.

E, si su presidente de sa Rughe Ruja de Aristanis est acabbende s’incàrrigu suo, su de s’Aism at incarreradu dae pagu tempus su caminu suo. Intradu in s’assòtziu chimbe annos a immoe, Fabrizio Fiori oe ddu ghiat.

A prus de sa regorta de dinari pro sa chirca iscientìfica, sa setzione aristanesa contivìgiat addòbios de informu e su servìtziu pretziadu de agiudu a is chi sunt malàidos de sclèrosi mùltipla, agiudu chi pertocat fintzas sa carrera psicològica e fìsica, cun cursos a s’aposta.

“Est de importu mannu s’agiudu de totu is sòtzios de s’Aism, chi dae semper traballant pro agiudare a is malàidos, pro is diritos issoro e pro sa chirca iscientìfica”, at naradu Fiori.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome