Novas Aristanesas, martis 23 de ghennàrgiu de su 2024

Duas signalatziones dae is disàbiles de sa provìntzia – Is persones chi sufrint de maladias graves, a fitianu, non depent gherrare contras de sa maladia isceti, ma fintzas contras de istorbos e dificultades acapiadas a s’organizatzione de is servìtzios sanitàrios.

Is ùrtimas duas signalatziones lompent dae duas cussòrgias diferentes de sa provìntzia de Aristanis, ma sunt aunidas dae su pròpiu piessignu: sa gana de gherrare pro su reconnoschimentu de su diritu a sa salude.

Su primu chi si chèsciat est Andrea Turnu, abaresu, malàidu de Sla, connotu pro is fainas suas de dj. Sa denùntzia sua pertocat s’ismèngua de is trastes chi serbint pro fàghere funtzionare is machinàrios sarva-vida.

Segundu su chi narat Turnu, pro nde nàrrere una, a primìtzios de ghennàrgiu su nùmeru de is sondigheddas est ismenguadu dae 400 a 150. E pro ite? Dd’ant naradu chi s’ismèngua de sa frunidura naschet dae s’ismèngua de su dinari chi sa Regione ponet a disponimentu. Creschet, duncas, s’ispesa a càrrigu de is famìllias. Giuseppe Lo Giudice, presidente de s’assòtziu “Paris giai faghet”, chi rapresentat una parte de is malàidos de Sla sardos, narat chi s’ismèngua dd’at ingendrada su de àere minimadu is resursas de su Fundu Natzionale Assistentziale, dae ue arribat su dinari de sa Sardigna puru.

Dae su Campidanu de Terraba, imbetzes, arribat sa chèscia de una famìllia intrea. A Isaia, unu pipiu chi tenet una maladia genètica rara e indebilitadora meda, dae tres meses non dd’arribant is pannitzos chi ddi serbint e chi sunt prevìdidos dae su pranu terapèuticu suo.

Ma no est una chistione noa: ocannu passadu puru, su babbu e sa mama ant dèpidu chircare a un’abogadu pro apretare sa cunsigna de is pannitzos a manera regulare. E si in su 2023 su problema dd’aiant assentadu, mancari cun calicunu atràssidu e totu apreta-apreta, pro su 2024 ancoras non s’est fatu intèndere nemos, ne is ufìtzios chi si-nde diant dèpere incurare e nemmancu sa dita apaltadora. E sa gherra de custa famìllia puru sighit!

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome