Novas Aristanesas, chenàbura 12 de ghennàrgiu de su 2024

Su Carrasegare in provìntzia de Aristani

Su Carrasegare in provìntzia de Aristanis – Passada sa simana de is festas pro Paschighedda e pro s’Annu nou, in provìntzia de Aristanis puru si cumentzat a pensare a su Carrasegare. In biddas meda, difatis, ddoe at unu connotu arraighinadu bene in su tempus e acapiadu a custa festa làica.

Unu de is primos apuntamentos est sa Giògia Laldagiolu de Bosa, cun s’essida de is màscheras bosincas. Sa chida in fatu est in programma s’isfilada peri is bighinados antigos, mentras sàbadu 10 ddoe ant a fàghere sa Festa de is magasinos. Domìnigu ddoe at a èssere “Unu frùmene de màscheras” e lunis un’àtera isfilada. Su Martis de coa de seguru est sa die prus abetada cun s’Atìtidu (totus si bestint in colore nieddu) e cun sa cassa a Giolzi a meritzeddu, cun mannos e pipios bestidos in colore biancu.

In Samugheo, su 4 de freàrgiu ddoe cuncordant “A Maimone”, s’isfilada cun protagonistas is Mamutzones, is màscheras antropomorfas e zoomorfas chi no mancant in su Carrasegare de biddas meda de Barbàgia, de Barigadu e de Mandrolisai.

In Aristanis amegant de si preparare pro Sa sartìllia, sa currera a caddu chi ant fàghere domìnigu 11 e martis 13 de freàrgiu, cun in mesu – lunis – Sa sartilliedda de is pitzocheddos, chi si sèberant semper pro s’abilesa chi mustrant.

In is pròpias dies, in Santu Lussurzu si curret Sa carrela ‘e nanti cun is parìllias ispantosas. Lunis at a èssere su Lunis de sa pudda, cun is cadderis chi ant a chircare de nde ghetare a terra una pudda de tzàpulu apicada a una funighedda. Martis si torrant a cùrrere is parìllias.

In su Campidanu de Terraba si ddoe at pòdere bìere una filera longa de carros brullanos: s’8 de freàrgiu in Marrùbiu ddoe at a èssere Su marrulleri de is pitzocheddos, mentras s’11 ddoe ant a fàghere s’isfilada. Su 13 is carros ant a tramudare a Terraba pro su Martis de coa, ma ant a torrare a Marrùbiu domìnigu 18 de freàrgiu pro s’isfilada manna interprovintziale, cun cambaradas de màscheras chi ant a arribare dae totu sa Sardigna.

Antoni Nàtziu Garau

Faina fata cun s’agiudu de sa Regione Sardigna – IMPRENTAS 2023-2024 – L.R. 22/2018, art. 22.

LASCIA UN COMMENTO

Inserisci il tuo commento!
Inserisci qui il tuo nome